Neomax® 201

QUY CÁCH: Bộ 20 kg ( Thành phần A: 15 kg – Thành phần B: 5 kg )
                     Bộ 7.2 kg ( Thành phần A: 5.4 kg – Thành phần B: 1.8 kg )
HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC
SẢN XUẤT THEO: TCCS 02:2018/NEOMAX