Neomax® Grout EHS

QUY CÁCH: Bộ 25 kg/bao
HẠN SỬ DỤNG: 6 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC
SẢN XUẤT THEO: TCCS 06:2018/NEOMAX