Neomax® Primer P11

QUY CÁCH: 1.5 kg/hộp – 5 kg/hộp
HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC
SẢN XUẤT THEO: TCCS 03:2018/NEOMAX