Neomax® Topcoat T14

QUY CÁCH: Bộ 5 kg ( Thành phần A: 4 kg – Thành phần B: 1 kg )
                     Bộ 20 kg ( Thành phần A: 16 kg – Thành phần B: 4 kg )
HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC
SẢN XUẤT THEO: TCCS 14:2018/NEOMAX