Neomax® Mortar C40

QUY CÁCH: Bộ 29 kg ( Thành phần A: 25 kg – Thành phần B: 4.3 kg )
HẠN SỬ DỤNG: 6 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC.
SẢN XUẤT THEO: TCCS 17:2018/NEOMAX