Neomax® Silica 90

QUY CÁCH: 25 kg/bao; 600 – 900 kg/jumbo
HẠN SỬ DỤNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC.

SẢN XUẤT THEO: TCCS 21:2018/NEOMAX