Neomax® Dutop Grey

QUY CÁCH: 25 kg/bao
HẠN SỬ DỤNG: 6 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC.
SẢN XUẤT THEO: TCCS 07:2018/NEOMAX