Neomax® Ucem F1

QUY CÁCH: Bộ 21,6 kg ( Thành phần A: 14 kg – Thành phần B: 4.1 kg – Thành phần C: 3.5 kg )
HẠN SỬ DỤNG: 6 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC.
SẢN XUẤT THEO: TCCS 22:2019/NEOMAX