Neomax® Grout C50P

QUY CÁCH: Bộ 25 kg
HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC
SẢN XUẤT THEO: TCCS 02:2018/NEOMAX