Neomax® Grout C60

QUY CÁCH: Bộ 20 kg/bao
HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC.
SẢN XUẤT THEO: TCCS 05:2018/NEOMAX