Neomax® Waterplug 102

QUY CÁCH: 1 Kg/Gói
HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC.
SẢN XUẤT THEO: TCCS 08:2018/NEOMAX