Neomax® C102

QUY CÁCH: Bộ 35 kg ( Thành phần A: 25 kg – Thành phần B: 10 kg )
HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC.
SẢN XUẤT THEO: TCCS 10:2018/NEOMAX