Neomax® C102 Flex

QUY CÁCH: Bộ 20 kg ( Thành phần A: 12.6 kg – Thành phần B: 7.4 kg )
                     Bộ 27 kg ( Thành phần A: 17 kg – Thành phần B: 10 kg )
HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC
SẢN XUẤT THEO: TCCS 09:2018/NEOMAX